• De zekerheid van Michel Willems: “Onafhankelijk hypotheekadvies, afgestemd op mijn levenswensen van morgen.”
 • De zekerheid van Sanne Hermans: “Een vast maandbedrag voor de best passende verzekeringen voor mijn gezin.”
 • De zekerheid van Renée Jacobs: “Mijn pensioen is volledig afgestemd op mijn toekomstdromen.”
 • Hypotheken
  De zekerheid van Michel Willems
  “Onafhankelijk hypotheekadvies, afgestemd op mijn levenswensen van morgen.”
 • Verzekeringen
  De zekerheid van Sanne Hermans.
  “Een vast maandbedrag voor de best passende verzekeringen voor mijn gezin.”
 • Pensioenen
  De zekerheid van Renée Jacobs:
  “Mijn pensioen is volledig afgestemd op mijn toekomstdromen.”

Faq's

VEEL VOORKOMENDE VRAGEN

 1.  Wie is de AFM?
 2.  Wat regelt de WFT?
 3.  Hoe controleert de AFM de adviseurs?
 4.  Welke maatregelen kan de AFM nemen?
 5.  Is Novada Vast en Zekerheid vrij of gebonden in haar advies?
 6.  Hoe gaat een Novada Vast en Zekerheid te werk?
 7.  Hoe bepaal ik of de Novada Vast en Zekerheid en adviesgesprekken voldoen aan de wettelijke eis?
 8.  Wat is een complex financieel product?
 9.  Wat is de financiële bijsluiter?
 10.  Wat staat er in de nieuwe Financiële Bijsluiter?
 11.  Waarom is een Financiële Bijsluiter nodig?
 12.  Wat is een dienstverleningsdocument?
 13.  Hoe wordt Novada Vast en Zekerheid beloond?
 14.  Wat is een vaste vergoeding?
 15.  Wat is provisie?
 16.  Bij welke producten moet Novada Vast en Zekerheid mij informeren over de provisie die zij ontvangen?
 17.  Welke informatie over provisie moet Novada Vast en Zekerheid geven?
 18.  Hoeveel provisie mag Novada Vast en Zekerheid ontvangen?
 19.  Wat is een beleggingsverzekering?
 20.  Welke soorten beleggingsverzekeringen zijn er?
 21.  Wat zijn de risico's van een beleggingsverzekering?
 22.  Welke kosten betaal ik voor een beleggingsverzekering?

1. Wie is de AFM?

De Autoriteit Financiële Markt (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat consumenten, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houdt de AFM toezicht op financiële markten.

De AFM doet dit door gedragstoezicht. De AFM controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Ook De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.

De AFM is onafhankelijk. Toch is de AFM wel verbonden met de overheid. De minister van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Hij keurt ook de begroting goed en stelt de heffing vast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioen uitvoerders.

2. Wat regelt de WFT?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is ingevoerd op januari 2007. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. In deze wet zijn alle regels en voorschriften voor financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

3. Hoe controleert de AFM de adviseurs?

De AFM controleert of adviseurs de juiste informatie aan consumenten geven. Dit kan bijvoorbeeld door een onderzoek in te stellen naar of bij je financieel adviseur. Wanneer de AFM vaststelt dat een adviseur zich niet aan de regels houdt, kan zij sancties opleggen. Bij iedere overtreding van de wet- en regelgeving maakt de AFM de afweging welke sanctie zij doorvoor inzet.

4. Welke maatregelen kan de AFM nemen?

 • De AFM heeft verschillende sanctiemogelijkheden en kan:
 • Een aanwijzing of een openbare waarschuwing geven
 • Boetes en dwangsommen opleggen. Deze kunnen bovendien gepubliceerd worden.
 • Een stille curator aanstellen.
 • Een vergunning intrekken.
 • Aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

5. Is Novada Vast en Zekerheid vrij of gebonden in haar advies?

Ongebonden, Novada Vast en Zekerheid heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Onafhankelijk, Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in Novada Vast en Zekerheid. Het verschaft ons de vrijheid om u onafhankelijk te adviseren. Dit is van belang voor u en gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Selectief, De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt.

Op basis van onze analyse hebben wij uit de vele aanbieders een selectie samengesteld van maatschappijen en producten. Novada Vast en Zekerheid maakt de vergelijking/analyse op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling; hoe men zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op de uitkering. Omdat wij op deze wijze werken, is Novada Vast en Zekerheid een onafhankelijke, ongebonden en selectieve bemiddelaar.

6. Hoe gaat een Novada Vast en Zekerheid te werk?

De Novada Vast en Zekerheid -adviseur let bij alle fases op de randvoorwaarden. Hij probeert samen met u, uw (advies)vraag helder te krijgen. Hij zal een globale inventarisatie van uw financiële positie en doelstellingen maken. U moet hem hiervoor juiste en volledige informatie geven. Ook bepaalt u met hulp van de Novada Vast en Zekerheid -adviseur hoe belangrijk verschillende doelstellingen voor u zijn. Wilt u bijvoorbeeld een product met meer zekerheid. Als de (advies)vraag helder is en de globale kenmerken van u als klant duidelijk zijn, kan de adviseur inschatten of hij u zorgvuldig kan adviseren of niet.

7. Hoe bepaalt u of de Novada Vast en Zekerheid inventarisatie- en adviesgesprekken voldoen aan de wettelijke eis?

De Novada Vast en Zekerheid -adviseur is verplicht om te kijken of u genoeg van het product weet. Hij moet goed onderzoeken of u al ervaring heeft met het product en of u veel of weinig risico's wilt nemen. Ook moet de adviseur vragen wat uw financiële positie is en wat u met het product wil gaan doen. Dat is onze zorgplicht.

8. Wat is een complex financieel product?

Een complex financieel product is vaak een combinatie van verschillende soorten financiële producten. Soorten financiële producten zijn bijvoorbeeld beleggen, sparen, verzekeren of lenen. Het product is pas complex als de waarde van zeker één van deze producten afhangt van de ontwikkelingen in de markt.

Voorbeelden van complexe producten:

Een voorbeeld van een complex product is een beleggingsverzekering. Bij deze verzekering betaalt u premie en een gedeelte hiervan wordt belegd. U verzekert én u belegt. De waarde van uw belegging hangt af van de ontwikkeling in de markt.

Andere complexe financiële producten:

De overheid heeft bepaalde financiële producten die geen combinatie producten zijn aangewezen als 'complex'. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • de meeste levensverzekeringen
 • beleggingsfondsen
 • beleggingsobjecten

Veel voorkomende complexe financiële producten zijn:

 • beleggingshypotheek
 • beleggingsverzekering
 • beleggingsfonds
 • koopsomverzekering
 • levensverzekering (als je premie betaalt)
 • lijfrenteverzekering
 • levensloopbeleggingsverzekering
 • bankspaarhypotheek

9. Wat is de Financiële Bijsluiter?

Per 1 januari 2018 is de financiële bijsluiter vervallen. Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent is vanaf die datum het Essentiële-informatiedocument (EID) verplicht.

10. Wat staat er in de Essentiële-informatiedocument (Eid)?

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) geeft informatie over het beleggen in zogenaamde verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten. Het Eid geeft inzicht in de werking van het product maar ook inzicht in de risico’s, de kosten en het rendement van het beleggingsproduct. Met Eid’s van verschillende aanbieders kun je de verschillende producten met elkaar vergelijken. Het Eid moet uitgegeven worden in het Nederlands en mag verstrekt worden op papier, op een andere duurzame drager zoals bijvoorbeeld een cd-rom, usb-stick of ander opslagmedium of via een website. Novada Vast en Zekerheid verstrekt het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat je een product koopt.

11. Waarom is een Essentiële-informatiedocument (Eid) nodig?

In het Eid vind je informatie over de risico’s van het product. Deze wordt onder meer samengevat in een risico-indicator. Informatie over het rendemewordt in principe weergegeven door 4 prestatiescenario’s: een positief scenario, een neutraal scenario, een negatief scenario en een stress-scenario. In het Eid moeten ook alle kosten die over de looptijd van het product in rekening worden gebracht genoemd worden en ook de totale kosten (in geldelijke en procentuele termen) opgenomen worden.

12. Wat is een dienstverleningsdocument?

Dat is een document waarin Novada Vast en Zekerheid onder andere beschrijft welke werkzaamheden wij verrichten. U ontvangt het dienstverleningsdocument tijdens het eerst oriëntatie gesprek.

13. Hoe wordt Novada Vast en Zekerheid beloond?

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan:

 • Afsluitprovisie
 • Doorlopende provisie
 • Servicevergoeding
 • Abonnement
 • Vast, vooraf afgesproken, vergoeding

In ons Dienstverleningsdocument vindt u hierover meer informatie.

14. Wat is een vaste vergoeding?

Voor onze dienstverlening aangaande hypotheekbemiddeling en een groot aantal impactvolle- en complexe producten werkt Novada Vast en Zekerheid met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van de adviesvergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit, maar van het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Novada Vast en Zekerheid informeert u in het advies & bemiddelingstraject over de hoogte van de vaste vergoeding.

15. Wat is provisie?

Provisie is de beloning die Novada Vast en Zekerheid ontvangt als wij bepaalde financiële producten bemiddelen. Novada Vast en Zekerheid ontvangt die van een bank of verzekeraar bij wie het product wordt afgesloten. Novada Vast en Zekerheid informeert u in het advies & bemiddelingstraject over de exacte hoogte van de afsluit- en doorlopende provisie. De door Novada Vast en Zekerheid te ontvangen provisie zijn kosten voor de maatschappij. Deze gaan ten laste van de door u te betalen premie.

16. Bij welke producten moet Novada Vast en Zekerheid mij informeren over de provisie die zij ontvangen?

Novada Vast en Zekerheid moet die informatie geven als wij een complex financieel product of hypotheek adviseren en/of bemiddelen. Een complex financieel product is meestal een combinatie van soorten producten. Bijvoorbeeld een combinatie van beleggen, sparen, verzekeren of lenen. Een beleggingsverzekering is complex. Bij deze verzekering betaal je premie en een gedeelte hiervan wordt belegd.

17. Welke informatie over provisie moet een Novada Vast en Zekerheid -adviseur geven?

De Novada Vast en Zekerheid -adviseur moet u de exacte hoogte van de provisie vertellen. Hij mag dit niet uitdrukken in procenten. Hij moet u dus het bedrag vertellen. De Novada Vast en Zekerheid -adviseur informeert u in het advies & bemiddelingstraject over de exacte hoogte van de afsluit- en doorlopende provisie.

18. Hoeveel provisie mag Novada Vast en Zekerheid ontvangen?

De provisie die Novada Vast en Zekerheid van de aanbieder ontvangt, moet in verhouding staan tot de werkzaamheden die wij hiervoor verrichten. Dit is de 'inducementnorm' of 'passende provisieregel'. Al voor de invoering van deze zogenaamde 'inducementnorm' heeft Novada Vast en Zekerheid haar beloning op dit peil gebracht.

19. Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Voor de beleggingsverzekering betaalt u een premie. Meestal betaalt u een periodieke premie (bijvoorbeeld maandelijks). U kunt ook in één keer een bedrag storten (koopsom). De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico's worden meeverzekerd . Dit kan een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van de verzekerde zijn. Hiervoor wordt ook premie betaald.

20. Welke soorten beleggingsverzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende beleggingsverzekeringen. Ze bestaan allemaal uit een (levens)verzekering en een belegging. Voorbeelden zijn:

 • Lijfrenteverzekeringen
 • Kapitaalverzekeringen
 • Studieplannen of beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek of consumptief krediet.
 • Daarnaast zijn er ook hybride verzekeringen die bestaan uit: een levensverzekering, een spaardeel en een belegging.

21. Wat zijn de risico's van een beleggingsverzekering?

De naam beleggingsverzekering zegt het al: u verzekert én u belegt. De hoogte van het uitgekeerde bedrag hangt af van hoe goed de beleggingen het doen. Beleggingsverzekeringen hebben daarom (meestal) geen gegarandeerd eindkapitaal. U loopt het risico dat u niet voldoende kapitaal opbouwt om bijvoorbeeld uw hypotheek mee af te lossen of uw pensioen aan te vullen. Om deze reden adviseert en bemiddelt Novada Vast en Zekerheid ook producten waarbij een gegarandeerd eindkapitaal uitkering wel tot de mogelijkheden behoort.

22. Welke kosten betaal ik voor een beleggingsverzekering?

Niet alle premie die u betaalt voor een beleggingsverzekering wordt belegd. Aan een beleggingsverzekering zijn eenmalige 'eerste' en doorlopende kosten verbonden. Onder 'eerste' kosten vallen o.a. kosten voor:

 • Productontwikkeling
 • Bemiddeling en advies door de tussenpersoon of adviseur (provisie)
 • Administratie

KAMER VAN KOOPHANDEL

Novada Vast en Zekerheid is statutair gevestigd te Best en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven: Novada Vast en Zekerheid staat ingeschreven onder nummer: 63297299